หน้าแรก


ฟังธรรมออนไลน์

คลิกฟังธรรมช่อง หลวงพ่ออํานาจ โอภาโส


คอร์สปฏิบัติธรรม

คอร์สสันติในโสดาบัน วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566

🌱คอร์สสันติในโสดาบัน 🌱
🌸 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566🌸
– สมัครคอร์สพิจิตร (On site)
– สมัครคอร์สออนไลน์ (Online)

(more…)

คอร์สสันติในนิพพาน 9-12 ธันวาคม 2565

🌱คอร์สสันติในโสดาบัน 🌱
🌸 วันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2565🌸
สมัครคอร์สพิจิตร (On site)
สมัครคอร์สออนไลน์ (Online)

(more…)

คอร์สสันติในโสดาบัน 2-5 ธันวาคม 2565

🌱คอร์สสันติในโสดาบัน 🌱
🌸 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2565🌸
สมัครคอร์สพิจิตร (On-site)
สมัครคอร์สออนไลน์ (Online)

(more…)

คอร์สสันติในโสดาบัน วันที่ 16 – 20  พฤศจิกายน 2565


👉 วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสูตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้วได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้ เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง  หลังจากนั้นจะเป็นเวลาที่ให้ผู้ปฏิบัติได้ภาวนาด้วยตนเองผ่านการเจริญสติปัฏฐานสี่ ดูการทำงานของขันธ์5 อายตนะ6 และ ปฏิจจสมุปบาท

(more…)

ขอเลื่อนการจัดคอร์สเป็นวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 (ซึ่งตรงกับวันหยุด Apex)

 

ขอเลื่อนการจัดคอร์สเป็นวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 (ซึ่งตรงกับวันหยุด Apex)

(more…)

คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์ วันที่ 1-2, 8-9 ต.ค.2565

คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์
วันที่ 1-2, 8-9 ต.ค.2565
โดย อ.ธนา เตรัตนชัย

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
• เข้าใจหลักอริยสัจ 4 และสามารถนำความเข้าใจ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถดับทุกข์ได้
• เข้าใจหลักการ และกระบวนการ การปฏิบัติธรรม เพื่อทำให้เกิด ธัมมานุธรรมปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัตินั้น เป็นผลสำเร็จ

(more…)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 2565

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท พิจิตร
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(more…)

อยู่กับรู้ ณ ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์ 1

หลักสูตรอยู่กับรู้ ณ ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์ 1 วันที่ 20-23 กันยายน 2565
รับสมัครจำนวน 100 ท่าน

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมคอร์สได้ที่ ::
https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1129

 

อบรมค่ายธรรมะ สำหรับเยาวชนอายุ 7-12 ปี ระหว่างวันที่13-16ตุลาคม 2565

 

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาทพิจิตรจัดอบรมค่ายธรรมะ สำหรับเยาวชนอายุ 7-12 ปี ระหว่างวันที่13-16ตุลาคม 2565
ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท อ.สามง่าม จ.พิจิตร
( พระวิทยากร ครูและทีมงานเดียวกับใบไม้แรกผลิ…)

(more…)

สมัครปฏิบัติธรรม คอร์สวิเวก วันที่ วันที่ 9-12 กันยายน 2565 (พิจิตร)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ท่านที่ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก เจริญสติปัฏฐาน 4 ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 ปฏิจจสมุปบาทและสามารถนำหลักการปฏิบัติกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปแบบของหลักสูตร
ฟังธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่าน VDO ที่ท่านบรรยายไว้ในหลักสูตรติววิชาพระโสดาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องเคยเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมของหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาก่อน
2. มีความคุ้นเคยกับธรรมะและการสอนของหลวงพ่ออำนาจ เช่น ขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท
3. มีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี สามารถดูแลตัวเองได้
4. สามารถสมาทาน “ปิดวาจา” ตลอดหลักสูตร

(more…)

คอร์สอยู่กับรู้ ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท วันที่12-15 สิงหาคม 2565

 

🌷คอร์สอยู่กับรู้ 🌷
🏛 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท
⭐️วันที่12-15 สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ สามารถนำการปฏิบัติธรรมที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตร ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยมีพื้นฐานที่แม่นยำในเครื่องมือคือ สติ สัมปชัญญะ ความเพียรสมาธิ รู้เหตุรู้ผล ว่าทำอะไรไปเพื่ออะไร

รูปแบบของหลักสูตร คือ
ฟังธรรมบรรยายของพระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์ โดย มีพระภิกษุ และวิทยากรรับเชิญ เกื้อกูล สรุปข้อธรรมและนำปฏิบัติเน้นการศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง

(more…)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial