หน้าแรก


ฟังธรรมออนไลน์

คลิกฟังธรรมช่อง หลวงพ่ออํานาจ โอภาโส


คอร์สปฏิบัติธรรม

คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์ วันที่ 1-2, 8-9 ต.ค.2565

คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์
วันที่ 1-2, 8-9 ต.ค.2565
โดย อ.ธนา เตรัตนชัย

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
• เข้าใจหลักอริยสัจ 4 และสามารถนำความเข้าใจ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถดับทุกข์ได้
• เข้าใจหลักการ และกระบวนการ การปฏิบัติธรรม เพื่อทำให้เกิด ธัมมานุธรรมปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัตินั้น เป็นผลสำเร็จ

(more…)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 2565

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท พิจิตร
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(more…)

อยู่กับรู้ ณ ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์ 1

หลักสูตรอยู่กับรู้ ณ ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์ 1 วันที่ 20-23 กันยายน 2565
รับสมัครจำนวน 100 ท่าน

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมคอร์สได้ที่ ::
https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1129

 

อบรมค่ายธรรมะ สำหรับเยาวชนอายุ 7-12 ปี ระหว่างวันที่13-16ตุลาคม 2565

 

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาทพิจิตรจัดอบรมค่ายธรรมะ สำหรับเยาวชนอายุ 7-12 ปี ระหว่างวันที่13-16ตุลาคม 2565
ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท อ.สามง่าม จ.พิจิตร
( พระวิทยากร ครูและทีมงานเดียวกับใบไม้แรกผลิ…)

(more…)

สมัครปฏิบัติธรรม คอร์สวิเวก วันที่ วันที่ 9-12 กันยายน 2565 (พิจิตร)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ท่านที่ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก เจริญสติปัฏฐาน 4 ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 ปฏิจจสมุปบาทและสามารถนำหลักการปฏิบัติกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปแบบของหลักสูตร
ฟังธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่าน VDO ที่ท่านบรรยายไว้ในหลักสูตรติววิชาพระโสดาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องเคยเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมของหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาก่อน
2. มีความคุ้นเคยกับธรรมะและการสอนของหลวงพ่ออำนาจ เช่น ขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท
3. มีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี สามารถดูแลตัวเองได้
4. สามารถสมาทาน “ปิดวาจา” ตลอดหลักสูตร

(more…)

คอร์สอยู่กับรู้ ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท วันที่12-15 สิงหาคม 2565

 

🌷คอร์สอยู่กับรู้ 🌷
🏛 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท
⭐️วันที่12-15 สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ สามารถนำการปฏิบัติธรรมที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตร ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยมีพื้นฐานที่แม่นยำในเครื่องมือคือ สติ สัมปชัญญะ ความเพียรสมาธิ รู้เหตุรู้ผล ว่าทำอะไรไปเพื่ออะไร

รูปแบบของหลักสูตร คือ
ฟังธรรมบรรยายของพระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์ โดย มีพระภิกษุ และวิทยากรรับเชิญ เกื้อกูล สรุปข้อธรรมและนำปฏิบัติเน้นการศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง

(more…)

คอร์สอยู่กับรู้ วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท

คอร์สอยู่กับรู้ วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565

ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ สามารถนำการปฏิบัติธรรมที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตร ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยมีพื้นฐานที่แม่นยำในเครื่องมือคือ สติ  สัมปชัญญะ  ความเพียรสมาธิ  รู้เหตุรู้ผล ว่าทำอะไรไปเพื่ออะไร

(more…)

คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์ 9-10,16-17 ก.ค. 65

🌺คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์ 🌺
วันที่ 9-10, 16-17 กรกฎาคม 2565
โดย อ.ธนา เตรัตนชัย

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
• เข้าใจหลักอริยสัจ 4 และสามารถนำความเข้าใจ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถดับทุกข์ได้
• เข้าใจหลักการ และกระบวนการ การปฏิบัติธรรม เพื่อทำให้เกิด ธัมมานุธรรมปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัตินั้น เป็นผลสำเร็จ

(more…)

คอร์สอยู่กับรู้ออนไลน์ วันที่ 18-19, 25-26 มิถุนายน 2565

 

🌄คอร์สอยู่กับรู้ออนไลน์🌄
📅วันที่ 18-19, 25-26 มิถุนายน 2565📅

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดได้ อีกทั้ง ข้อหน่วยงานราชการได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน เว้นการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดให้โรคโควิด-19 ด้วยเหตุนนี้ คณะกรรมการและทีมงานจึงเห็นสมควรให้มีการจัดหลักสูตรออนไลน์ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่

(more…)

คอร์สวิเวก ระหว่างวันที่ 3 – 6 มิถุนายน 2565

 

🌺คอร์สวิเวก🌺
📅ระหว่างวันที่ 3 – 6 มิถุนายน 2565📅

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ท่านที่ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก เจริญสติปัฏฐาน 4 ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 ปฏิจจสมุปบาทและสามารถนำหลักการปฏิบัติกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปแบบของหลักสูตร
ฟังธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่าน VDO ที่ท่านบรรยายไว้ในหลักสูตรติววิชาพระโสดาบัน

(more…)

คอร์สตื่นรู้อย่างอริยะ วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565

🌱คอร์สตื่นรู้อย่างอริยะ🌱
🌸 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565🌸
– สมัครคอร์สพิจิตร (On site)
– สมัครคอร์สออนไลน์ (Online)

🏣 สมัครคอร์สพิจิตร
👉วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสูตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก (ภาวนาด้วยตนเอง) โดยการเจริญสติปัฏฐาน 4 อย่างต่อเนื่อง ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท และฟังธรรมบรรยาย โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

(more…)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial