สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท

สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร

หลังจากที่ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ได้ร่วมสร้างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นที่วิเวกของผู้รักความสงบ ต่อมาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วสวยงามใหญ่โต สำเร็จดีแล้ว หลวงพ่ออำนาจจึงได้ปลีกตัวออกมาก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ริมแม่น้ำยม จังหวัดพิจิตร โดยใช้ชื่อ “สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท” และมอบหมายให้มูลนิธิปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ดูแล ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

เพื่อประโยชน์ของการจัดตั้งสถานธรรม ให้เป็นสถานที่ที่จะดำรงแก่นธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป จึงได้ใช้ชื่อสถานธรรมนี้ว่า “สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท” เพื่อปฏิปทาของสถานธรรมแห่งนี้ โดยมีเป้าหมายในการสังคีติร่วมกันของหมู่บรรพชิตและผู้ปฏิบัติที่แสวงหาทางหลุดพ้น มีเป้าหมายเพื่อการไม่กลับมาเกิด ได้ใช้เป็นสถานที่สัปปายะ สำหรับประกอบความเพียรต่อเนื่อง

เรื่องปฏิจจสมุปบาทรวมอยู่ในเรื่องที่พุทธบริษัทควรทำสังคีติ 

ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ! ธรรมสองอย่าง อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้เห็น ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว มีอยู่; อันพุทธบริษัททั้งหลาย (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา) ทั้งปวงนั่นเทียว พึงทำสังคีติ (คือสอบสวน จนเป็นที่เข้าใจตรงกันทุกคน แล้วช่วยกันสาธยาย เพื่อทรงจำไว้อย่างมั่นคง) ในธรรมสองอย่างนั้น, ไม่พึงวิวาทกันในธรรมสองอย่างนั้น, โดยประการที่พรหมจรรย์ (ศาสนา) นี้ จะพึงมั่นคง ตั้งอยู่นาน. ข้อนั้นจะพึงเป็นไป เพื่อหิตสุข แก่มหาชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์หิตสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย. ธรรมสองอย่างนั้นคืออะไรเล่า ?

ธรรมสองอย่างนั้นคือ :-

อายตนกุสลตา – ความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะ ๑,
ปฏิจจสมุปปาทกุสลตา – ความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ๑,

ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ! เหล่านี้แลคือธรรมสองอย่าง อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้เห็น ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว; อันพุทธบริษัททั้งหลาย (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา) ทั้งปวงนั่นเทียว พึงทำสังคีติ (คือสอบสวน จนเป็นที่เข้าใจตรงกันทุกคน แล้วช่วยกันสาธยาย เพื่อทรงจำไว้อย่างมั่นคง) ในธรรมสองอย่างนั้น, ไม่พึงวิวาทกันในธรรมสองอย่างนั้น, โดยประการที่พรหมจรรย์ (ศาสนา) นี้ จะพึงมั่นคง ตั้งอยู่นาน. ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อหิตสุขแก่มหาชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์หิตสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย, ดังนี้ แล.

สังคีติสูตร ปา. ที. ๑๑/๒๒๖/๒๒๗

โครงการปฏิบัติธรรมต่างๆ เพื่อสืบต่อแนวธรรมคำสอน

โครงการคำตอบสุดท้ายของชีวิต : เป็นการปฏิบัติเน้นอยู่กับรู้ เห็นสภาวะตามเป็นจริงด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ เห็นไตรลักษณ์ เห็นกระแสปฏิจจสมุปบาท ว่าเป็นอริยสัจสี่ ไม่มีตัวตนที่แท้จริง

โครงการหน่วยแพทย์อาสาและโครงการปันสุขทุกสถาน : ในจัดทุกๆ วันอาทิตย์ที่สามของแต่ละเดือน เพื่อเกื้อกูลชุมชนรอบข้าง ด้วยการให้การรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคณะแพทย์ที่เป็นศิษยานุสิทธิ์

โครงการแก่นพุทธธรรมนำปฏิบัติ : ความรู้แก่นธรรมคำสอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรม สติปัฏฐานสี่ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจสี่ ศีลห้า บุญกิริยาวัตถุสิบ มรรคมีองค์แปด และสภาวะอื่นๆ ซึ่งกัลยาณมิตรได้มีโอกาสเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

โครงการชมรมผู้หญิงไม่กลับมาเกิด : เพื่อเปิดโอกาสให้แก่สตรีที่มีความมุ่งมั่น ได้ใช้สถานที่เพื่อวิเวกและศึกษาธรรมอย่างลึกซึ้ง เพื่อการหลุดพ้นอย่างแท้จริง

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial