ปรุงแต่งว่ารูปเป็นตัวตน

Facebook
Facebook
YouTube


ถ้าโยมฉลาดก็รู้แล้วว่า มันก็เป็นธาตุ ๔ มันจะเป็นตัวตนไปได้อย่างไร มันก็เป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ ถ้าโยมฉลาดกว่านี้อีก น้ำก็ไม่ใช่น้ำ มันเป็น H2O แล้วมันจะมีเราในออกซิเจน ไฮโดรเจนไปได้อย่างไร จริงไหม?

จะบอกว่ารูปเป็นตัวตน มันจะเป็นไปได้อย่างไร?

พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า การสำคัญว่ารูปเป็นตน เป็นเรื่องปรุงแต่ง เป็นสังขารซึ่งเกิดจากตัณหา ซึ่งเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ผู้อันเวทนาที่อวิชชาสัมผัส

Posted by opasoorg

Leave a Reply