การตื่นรู้แบบอริยะ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565

Facebook
Facebook
YouTube

การตื่นรู้แบบอริยะ
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565
โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

รูปแบบของหลักสูตร คือ เป็นการปฏิบัติด้วยตนเองโดยนำสติปัฏฐาน 4 ที่ถูกต้องตามคำตรัสสอนของพระพุทธองค์ มาเป็นแนวทางการปฏิบัติหลัก เพื่อเร่งความเพียรของตนให้มีกำลังต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเคยเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมของหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาก่อน อย่างน้อย 2 คอร์ส
2. มีความคุ้นเคยกับธรรมะและการสอนของหลวงพ่ออำนาจ เช่น ขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท
3. มีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี สามารถดูแลตัวเองได้
4. สามารถสมาทาน “ปิดวาจา” ตลอดหลักสูตร (ติดป้ายปิดวาจา)

มาตรการที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19
1. ขอความร่วมมือจากผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่สมาชิกในครอบครัว ที่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าดูอาการ 14 วัน หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) งดการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
2. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ไว้เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ และจัดที่นั่งฟังธรรมเว้นระยะห่าง 1.2 เมตร (จำกัดจำนวนผู้เข้าคอร์สไม่เกิน 25 ท่าน)
3. ทางมูลนิธิฯ จะทำการทำความสะอาดบริเวณอาคารปฏิบัติธรรม ที่พัก เครื่องนอน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
4. มูลนิธิฯ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรม และเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาที่มีการอบรมภายในหอธรรม
5. รายละเอียดสำหรับการอยู่ร่วมกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทางอาสาจะแจ้งท่านอีกครั้งในการปฐมนิเทศ

ข้อมูลรับสมัครคอร์ส
สมัครคอร์สพิจิตร : รับสมัครจำนวน 25 คน
** ท่านต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป และผลการตรวจ ATK (ต้องเข้ารับการตรวจจากสถานพยาลหรือโรงพยาบาล) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน **

กำหนดการกิจกรรมคอร์ตื่นรู้แบบอริยะ
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564
05.30 น. พบกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ถ.วิภาวดี
06.00 น. ออกเดินทางไปมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร
10.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ โลตัส นครสวรรค์ (ประมาณ 1 ชม.)
12.30 น. ถึงมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท
ลงทะเบียนและรับป้ายปิดวาจา ที่อาคารปราสาทชั้น 1 (หอธรรม)
13.00 น. ปฐมนิเทศและแจ้งข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน
14.00 น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก สรีระกิจส่วนตัว
16.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
18.30 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 – วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565
05.00 น. ทำวัตรเช้าที่หอธรรม
06.00 น. ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
13.00 น. ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง
18.30 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
05.00 น. ทำวัตรเช้าที่หอธรรม
06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว ทำความสะอาดที่พัก
13.00 น. รถตู้ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
18.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
***************************

การรับสมัครและยืนยันเข้าคอร์ส
>> ลิ้งก์รับสมัครและการยืนยันการเข้าคอร์ส
https://forms.gle/nYCJAM5yWGeL5RrEA
>> ลิ้งก์ตรวจสอบรายชื่อ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-J1QAPEQ8yGbX6Bqr9A5BSOSY37AZ8uuW3-fWuHFtnk/edit#gid=0

สำหรับท่านที่เดินทางมาเอง
ขั้นตอนการรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้ยืนยันกลับมาทางเมล์ผู้ประสานงานอีกครั้ง
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยโปรดแจ้งชื่อ และลำดับที่ ว่าขอยืนยันการเข้าคอร์ส หรือ ขอยกเลิกการเข้าคอร์ส เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่นหากท่านยืนยัน หรือแจ้งยกเลิกแล้ว ภายใน 3 วัน ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลข้างต้น กรุณาแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล์อีกครั้ง
เมล์ผู้ประสานงาน : อาสาภัท อีเมล์ : panichar.pta@gmail.com

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง
ทีมอาสาสมัครจะอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเอง โดยอาสาจะประสานงานจัดหารถตู้ให้ทั้งนี้ ท่านจะแชร์ค่ารถในการเดินทางร่วมกัน โดยรถตู้ 1 คัน จะนั่งได้ 10 ท่าน
สำหรับคอร์สนี้ ค่ารถตู้เหมาคันละ 9,500 บาท เฉลี่ยแล้วท่านละ 950 บาท (ค่ารถตู้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่นั่งรถตู้)
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ๆ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยเลือกตอบช่อง เดินทางด้วยรถตู้

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน 10 วันก่อนการเดินทาง เพื่อโอนเงินค่ารถคืนให้ผู้สมัคร หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทีมอาสาสมัครขอนำเงินส่วนนี้เข้าร่วมทำบุญในกองทุนรถตู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักบวช ที่เดินทางด้วยรถตู้ หรือในกรณีรถตู้ มีที่นั่งว่าง

ขั้นตอนการรับสมัคร จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้โอนเงินค่ารถตู้ ตามยอดเงินและเศษสตางค์ (ตามลำดับที่ของท่าน) ที่ระบุอยู่ในช่อง “ยอดเงินที่ต้องโอน” เช่น ลำดับที่ 9 ยอดโอน 950.09 สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรมพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ กรุณาโอนเงินเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและยืนยันลำดับที่ตามชื่อของท่านได้
ท่านสามารถโอนเงินค่ารถตู้ ไปยัง :
อาสา : พี่ภัท email : panichar.pta@gmail.com
ชื่อบัญชี พร้อมเพย์ 083-5936615
วันที่โอน/ยืนยัน : ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้ประสานงานจะปรับสถานะในช่อง “วันที่โอนเงิน” ทุก 2-3 วัน โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสาร เพราะลำดับที่ ในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว
กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยัน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 และหากยกเลิกการเดินทางกรุณาแจ้งผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านโอนเงิน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อใน link รายชื่อภายใน 3 วันหลังโอนเงิน กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
ผู้ประสานงานการรับสมัคร

Posted by opasoorg

Leave a Reply