คอร์สตื่นรู้สู่สันติภาพภายใน วันที่ 6-9 เมษายน 2565 (พิจิตร)

Facebook
Facebook
YouTube

คอร์สตื่นรู้สู่สันติภาพภายใน

วันที่ 6-9 เมษายน 2565 (พิจิตร)

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสูตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก (ภาวนาด้วยตนเอง) โดยการเจริญสติปัฏฐาน 4 อย่างต่อเนื่อง ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท และฟังธรรมบรรยาย โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเคยเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมของหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาก่อน
2. มีความคุ้นเคยกับธรรมะและการสอนของหลวงพ่ออำนาจ เช่น ขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท
3. มีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี สามารถดูแลตัวเองได้
4. สามารถสมาทาน “ปิดวาจา” ตลอดหลักสูตร (ติดป้ายปิดวาจา)

มาตรการที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19
1. ขอความร่วมมือจากผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่สมาชิกในครอบครัว ที่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าดูอาการ 14 วัน หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) งดการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
2. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ไว้เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ และจัดที่นั่งฟังธรรมเว้นระยะห่าง 1.2 เมตร (จำกัดจำนวนผู้เข้าคอร์สไม่เกิน 25 ท่าน)
3. ทางมูลนิธิฯ จะทำการทำความสะอาดบริเวณอาคารปฏิบัติธรรม ที่พัก เครื่องนอน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
4. มูลนิธิฯ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรม และเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาที่มีการอบรมภายในหอธรรม
5. รายละเอียดสำหรับการอยู่ร่วมกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทางอาสาจะแจ้งท่านอีกครั้งในการปฐมนิเทศ
สำคัญ
ท่านต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป
สำหรับท่านที่เดินทางโดยรถตู้: การตรวจ ATK ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ก่อนเดินทาง **
สำหรับท่านที่เดินทางเอง: ให้นำ ATK มาตรวจก่อนเข้ามูลนิธิในวันที่เข้าพัก**

ข้อมูลรับสมัครคอร์ส
1. สมัครคอร์สพิจิตร : รับจำนวน 25 คน

กำหนดการกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2565
05.45น. พบกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ถ.วิภาวดี
06.00 น. ออกเดินทางไปมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร
10.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ โลตัส นครสวรรค์ (ประมาณ 1 ชม.)
12.30 น. ถึงมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท
ลงทะเบียนและรับป้ายปิดวาจา ที่อาคารปราสาทชั้น 1 (หอธรรม)
13.00 น. ปฐมนิเทศและแจ้งข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน
14.00 น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก สรีระกิจส่วนตัว
16.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
19.00 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2565
05.00 น. ทำวัตรเช้าที่หอธรรม
06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
19.00 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2565
05.00 น. ทำวัตรเช้าที่ปราสาท
06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
18.00 น. บอกเรื่องดีๆ
19.00 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2565
05.00 น. ทำวัตรเช้าที่ปราสาท
06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
10.00 น. ถวายไทยธรรม
11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว และทำความสะอาดที่พัก
13.00 น. รถตู้ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
18.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
***************************
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

กรุณาเลือกหัวข้อ : การรับสมัครและการยืนยัน
1. การรับสมัคร >> สมัครคอร์สตื่นรู้ฯ >> ลิ้งก์รับสมัครและการยืนยัน:
https://forms.gle/fMU6rses8yeVX5Y67
2. ลิ้งก์ตรวจสอบรายชื่อ > >
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c5rS2fhwFXydEvBv5aYPmQvvpoRB14TZCIfEfCKHmAQ/edit?usp=sharing

**********************

การเดินทาง
ท่านที่เดินทางมาเอง
ขั้นตอนการรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้ยืนยันกลับมาทางเมล์ผู้ประสานงานอีกครั้ง
ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยโปรดแจ้งชื่อ และรหัสรับสมัคร ว่าขอยืนยันการเข้าคอร์ส หรือ ขอยกเลิกการเข้าคอร์ส เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านยืนยัน หรือแจ้งยกเลิกแล้ว ภายใน 3 วัน ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลข้างต้น กรุณาแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล์อีกครั้ง

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง
ทีมอาสาสมัครจะอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเอง โดยจะประสานงานจัดหารถตู้ให้
ทั้งนี้ ท่านจะแชร์ค่ารถในการเดินทางร่วมกัน โดยรถตู้ 1 คัน จะนั่งได้ 7 ท่าน (เนื่องจากสถานการณ์โควิก ทำให้ต้องมีระยะห่าง รับไม่เกิน 7 คน) สำหรับคอร์สนี้ รถตู้เช่าเหมาที่ทางมูลนิธิจัดหาให้ ค่ารถขึ้นอยู่กับจำนวนคน (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ๆ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยเลือกตอบช่อง เดินทางด้วยรถตู้ ในคำถาม เรื่องการเดินทาง

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน 10 วันก่อนการเดินทาง เพื่อโอนเงินค่ารถคืนให้ผู้สมัคร หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทีมอาสาสมัครขอนำเงินส่วนนี้เข้าร่วมทำบุญในกองทุนรถตู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักบวช ที่เดินทางด้วยรถตู้ หรือในกรณีรถตู้ มีที่นั่งว่าง

ขั้นตอนการรับสมัคร จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้โอนเงินค่ารถตู้ ตามยอดเงินและเศษสตางค์ (ตามลำดับที่ของท่าน) ที่ระบุอยู่ในช่อง “ยอดเงินที่ต้องโอน” เช่น รหัสรับสมัคร 1 + ยอดเงิน = X,XXX.01 (จำนวนยอดเงินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรมพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ กรุณาโอนเงินเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและยืนยันลำดับที่ตามชื่อของท่านได้

บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินค่ารถตู้
ผู้ประสานงาน : นก-ตรีสุคนธ์
อีเมล์ : treenok.pta@gmail.com
บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินค่ารถตู้
ชื่อบัญชี : ตรีสุคนธ์ ขันแข็ง
เลขที่บัญชี : 054-3-30157-4
ธนาคาร : กสิกรไทย
ยืนยันภายในวันที่วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565
ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนและ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทาง

ลิ้งก์ตรวจสอบรายชื่อ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c5rS2fhwFXydEvBv5aYPmQvvpoRB14TZCIfEfCKHmAQ/edit?usp=sharing

ผู้ประสานงานจะปรับสถานะในช่อง “วันที่โอนเงิน” ทุก 2-3 วัน โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสาร เพราะลำดับที่ ในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว
กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยัน ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 และหากยกเลิกการเดินทางกรุณาแจ้งผู้ประสานงาน
ก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2565
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านโอนเงิน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อใน link รายชื่อภายใน 3 วันหลังโอนเงิน กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
ผู้ประสานงานการรับสมัคร

Posted by opasoorg

Leave a Reply