คอร์สตื่นรู้อย่างอริยะ วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565

Facebook
Facebook
YouTube

🌱คอร์สตื่นรู้อย่างอริยะ🌱
🌸 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565🌸
– สมัครคอร์สพิจิตร (On site)
– สมัครคอร์สออนไลน์ (Online)

🏣 สมัครคอร์สพิจิตร
👉วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสูตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก (ภาวนาด้วยตนเอง) โดยการเจริญสติปัฏฐาน 4 อย่างต่อเนื่อง ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท และฟังธรรมบรรยาย โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

👉คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเคยเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมของหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาก่อน
2. มีความคุ้นเคยกับธรรมะและการสอนของหลวงพ่ออำนาจ เช่น ขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท
3. มีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี สามารถดูแลตัวเองได้
4. สามารถสมาทาน “ปิดวาจา” ตลอดหลักสูตร (ติดป้ายปิดวาจา)

👉มาตรการที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19
1. ขอความร่วมมือจากผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่สมาชิกในครอบครัว ที่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าดูอาการ 14 วัน หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) งดการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
2. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ไว้เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ และจัดที่นั่งฟังธรรมเว้นระยะห่าง 1.2 เมตร (จำกัดจำนวนผู้เข้าคอร์สไม่เกิน 40 ท่าน)
3. ทางมูลนิธิฯ จะทำการทำความสะอาดบริเวณอาคารปฏิบัติธรรม ที่พัก เครื่องนอน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
4. มูลนิธิฯ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรม และเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาที่มีการอบรมภายในหอธรรม
5. รายละเอียดสำหรับการอยู่ร่วมกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทางอาสาจะแจ้งท่านอีกครั้งในการปฐมนิเทศ

💉💉 ท่านต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป และผลการตรวจ ATK ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน **

สมัครคอร์สออนไลน์
รูปแบบของหลักสูตร คือ เน้นการศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง และ ฟังธรรมบรรยายของพระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์ โดย มีพระภิกษุ และวิทยากรรับเชิญ เกื้อกูลสรุปข้อธรรมและ นำปฏิบัติเน้นการศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านทาง ZOOM และ ทางไลน์

👉คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมและผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และเข้าร่วมการปฏิบัติ ได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ

ข้อแนะนำ
1. ชาร์จอุปกรณ์มือถือให้เต็ม เตรียมหูฟัง หรือเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้า เตรียมแท่นวางมือถือ หรือสถานที่จัดวางป้องกันโทรศัพท์ล้มหรือเคลื่อนป้องกันภาพเคลื่อนไหว
2. สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติออนไลน์ ทางมูลนิธิฯ มีอาสาพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือให้การแนะนำ
3. หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามอาสาผ่านทางไลน์ open chat กลุ่มผู้ปฏิบัติ

ข้อมูลรับสมัครคอร์ส
1. สมัครคอร์สพิจิตร : รับจำนวน 40 คน
2. สมัครคอร์สออนไลน์ : รับจำนวน 60 คน

กำหนดการกิจกรรม
วันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2565
05.45น. พบกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ถ.วิภาวดี
06.00 น. ออกเดินทางไปมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร
10.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ โลตัส นครสวรรค์ (ประมาณ 1 ชม.)
12.30 น. ถึงมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท ลงทะเบียนและรับป้ายปิดวาจา ที่อาคารปราสาทชั้น 1 (หอธรรม)
13.00 น. ปฐมนิเทศและแจ้งข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน (ถ่ายทอดปฐมนิเทศ ผ่านระบบ ZOOM)
14.00 น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก สรีระกิจส่วนตัว
16.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส (ถ่ายทอดการบรรยายธรรมผ่านระบบ ZOOM)
19.00 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม (ถ่ายทอดการบรรยายธรรมผ่านระบบ ZOOM)

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 27-28 พฤษภาคม 2565
05.00 น. ทำวัตรเช้าที่หอธรรม
06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส (ถ่ายทอดการบรรยายธรรมผ่านระบบ ZOOM)
11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
18.00 น. บอกเรื่องดีๆ (เฉพาะวันที่ 27)
19.00 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม (ถ่ายทอดการบรรยายธรรมผ่านระบบ ZOOM)

วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565
05.00 น. ทำวัตรเช้าที่ปราสาท
06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส (ถ่ายทอดการบรรยายธรรมผ่านระบบ ZOOM)
10.00 น. ถวายไทยธรรม
11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว และทำความสะอาดที่พัก
13.00 น. รถตู้ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
18.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
***************************

การรับสมัครและการยืนยัน
ลิ้งก์รับสมัครและการยืนยันการเข้าคอร์ส : https://forms.gle/Es8BKn3RiXbZEHZSA

ลิ้งก์ตรวจสอบรายชื่อ : shorturl.at/brvSZ

**********************

การเดินทางสำหรับผู้สมัครคอร์ส on-site
ท่านที่เดินทางมาเอง

ขั้นตอนการรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้ยืนยันผ่านระบบ (ใช้ลิ้งก์เดียวกันกับลิ้งก์รับสมัคร)
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยกรอกรหัสรับสมัคร และชื่อนามสกุล พร้อมตอบในแบบฟอร์ม ว่าขอยืนยัน หรือ ยกเลิกการเข้าคอร์ส หากท่านยืนยันหรือแจ้งยกเลิกแล้ว ท่านสามาถตรวจสอบสถานะการยืนยันหรือยกเลิกได้ตามลิ้งก์ที่แจ้งด้านบน หากพบความไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล์อีกครั้ง

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง
ทีมอาสาสมัครจะอำนวยความสะดวก โดยประสานงานจัดหารถตู้ให้
ทั้งนี้ ท่านจะแชร์ค่ารถในการเดินทางร่วมกัน โดยรถตู้ 1 คัน นั่งได้สูงสุด 10 ท่าน
สำหรับคอร์สนี้ รถตู้เช่าเหมาที่ทางมูลนิธิจัดหาให้ ค่ารถขึ้นอยู่กับจำนวนคน (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ๆ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยเลือกตอบช่อง เดินทางด้วยรถตู้ ในคำถามเรื่องการเดินทาง

❌หากท่านมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน 10 วันก่อนการเดินทาง เพื่อโอนเงินค่ารถคืนให้ผู้สมัคร หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทีมอาสาสมัครขอนำเงินส่วนนี้เข้าร่วมทำบุญในกองทุนรถตู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักบวช ต่อไป

ขั้นตอนการรับสมัคร จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้โอนเงินค่ารถตู้ ตามยอดเงินและเศษสตางค์ ที่ระบุอยู่ในช่อง “ยอดเงินที่ต้องโอน” (จำนวนยอดเงินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรมพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ กรุณาแยกโอนเงินเป็นรายบุคคล เพื่อที่ทางอาสาจะสามารถตรวจสอบ และยืนยันการโอนจากเศษสตางค์ตามลำดับชื่อของท่านได้

📅 วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
ชื่อบัญชี : นางสาวชลธิศ ปาสาทิกา
เลขที่บัญชี : 038-465756-1
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนและ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทาง
ลิ้งก์ตรวจสอบรายชื่อ : shorturl.at/brvSZ

ผู้ประสานงานจะปรับสถานะในช่อง “วันที่โอนเงิน” ทุก 2-3 วัน โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสาร เพราะเลขในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว
หากท่านโอนเงิน แต่ยังไม่ปรากฏรายชื่อใน link ตรวจสอบรายชื่อภายใน 3 วันหลังโอนเงิน กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน

อาสาประสานงานคอร์ส on site : นิ้ง (ning.pta@gmail.com)
อาสาประสานงานคอร์ส online : จิน (jintapha.pta@gmail.com)

🙏ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน🙏
ผู้ประสานงานการรับสมัคร

Posted by opasoorg

Leave a Reply