คอร์สอยู่กับรู้ออนไลน์ วันที่ 18-19, 25-26 มิถุนายน 2565

Facebook
Facebook
YouTube

 

🌄คอร์สอยู่กับรู้ออนไลน์🌄
📅วันที่ 18-19, 25-26 มิถุนายน 2565📅

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดได้ อีกทั้ง ข้อหน่วยงานราชการได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน เว้นการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดให้โรคโควิด-19 ด้วยเหตุนนี้ คณะกรรมการและทีมงานจึงเห็นสมควรให้มีการจัดหลักสูตรออนไลน์ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่

โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรนี้ ได้ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถใช้สถานที่บ้านพักเป็นที่ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติ ตามเวลาและกิจกรรมที่กำหนดไว้ ได้แก่ การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ และการฟังธรรม ทั้งนี้ การปฏิบัติจะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวผู้ปฏิบัติ ที่มีความตั้งใจและมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติอย่างจริงจัง เน้นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเรียนรู้สภาวธรรม และเข้าใจถึงเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมตามที่ได้เรียนรู้จากการฟังธรรม ซึ่งการแบ่งกลุ่มย่อยจะช่วยให้มีการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้เรียนและผู้สงเคราะห์สู่การปฏิบัติ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ สามารถนำการปฏิบัติธรรมที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตร ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยมีพื้นฐานที่แม่นยำในเครื่องมือคือ สติ สัมปชัญญะ ความเพียรสมาธิ รู้เหตุรู้ผล ว่าทำอะไรไปเพื่ออะไร

 

รูปแบบของหลักสูตร คือ
ฟังธรรมบรรยายของพระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์ โดย มีพระภิกษุ และวิทยากรรับเชิญ เกื้อกูล สรุปข้อธรรมและนำปฏิบัติเน้นการศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านทาง ZOOM และ ทางไลน์

คุณสมบัติ
1. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมและผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และเข้าร่วมการปฏิบัติได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ

ข้อแนะนำ
1. ชาร์จอุปกรณ์มือถือให้เต็ม เตรียมหูฟัง หรือเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้า เตรียมแท่นวางมือถือ หรือสถานที่จัดวางป้องกันโทรศัพท์ล้มหรือเคลื่อนป้องกันภาพเคลื่อนไหว
2. สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติออนไลน์ ทางมูลนิธิฯมีอาสาพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือให้การแนะนำ
3. หากที่มีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามอาสาผ่านทางไลน์กลุ่มผู้ปฏิบัติ

📖เปิดรับสมัคร จำนวน 60 ท่าน

⏰กำหนดการกิจกรรม

⏰วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
08.00 – 11.20 พิธีเปิด, ฟังธรรมะบรรยายเรื่องสติ
11.15 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวันกับสติ
13.00 – 14.00 ฟังธรรมะบรรยาย เรื่อง สัมปชัญญะ
14.30 – 15.30 แบ่งกลุ่มเกื้อกูลธรรม
18.00 – 19.45 ทำวัตรเย็น ฟังธรรมะบรรยาย ขันธ์ ๕ อายตนะ ๖
19.45 – 20.30 ปฏิบัติธรรมก่อนนอน

⏰วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
08.00 – 09.45 ฟังธรรมะบรรยายเรื่องสติปัฏฐาน ๔
09.45 – 10.45 แบ่งกลุ่มเกื้อกูลธรรม
10.45 – 11.15 กิจกรรม ขันธ์ ๕ สรุปกิจกรรม (ช่วงแรก)
11.15 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวันกับสติ
13.00 – 13.45 กิจกรรม ขันธ์ ๕ สรุปกิจกรรม (ช่วงสอง)
14.30 – 15.30 แบ่งกลุ่มเกื้อกูลธรรม
18.00 – 19.45 ทำวัตรเย็น ฟังธรรมะบรรยาย ขันธ์ ๕ อายตนะ ๖
19.45 – 20.30 ปฏิบัติธรรมก่อนนอน

⏰วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
08.00 – 08.15 ทบทวนธรรมะ ที่เรียนมา
08.15 – 10.35 ฟังธรรมะบรรยาย เรื่องปฏิจตสมุปบาท
10.30 – 11.30 แบ่งกลุ่มเกื้อกูลธรรม
11.30 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวันกับสติ
13.00 – 14.30 Q&A คำถามการปฏิบัติธรรม
14.30 – 15.30 แบ่งกลุ่มเกื้อกูลธรรม
18.00 – 19.45 ทำวัตรเย็น สงเคราะห์คำถามธรรม สู่การปฏิบัติ
19.45 – 20.30 สรุปข้อธรรม ก่อนนอน

⏰วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
08.00 – 09.30 ฟังธรรมะบรรยาย เรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘
09.30 – 10.35 สงเคราะห์ อริยมรรคภาวนา
10.30 – 11.30 ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง
11.30 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวันกับสติ
13.00 – 13.30 โจทย์การงานภาวนา (ภาวนาด้วยตนเอง)
14.30 – 15.30 แบ่งกลุ่มเกื้อกูลธรรม
17.30 – 18.30 เรื่องดีดีที่ควรบอก
18.30 – 18.45 ทำวัตรเย็น
18.45 – 20.15 แสดงธรรม โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส (สดจากเยอรมัน)
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

⏰การรับสมัครและการยืนยัน
ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์
1. สมัครผ่านระบบในลิ้งรับสมัคร : https://forms.gle/RYdqk4MBQ6XZ9eKy6

2. ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ตรวจสอบชื่อ (หากมีลำดับที่เกิดขึ้นหมายถึงท่านได้รับเป็นผู้สมัครตัวจริง) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RC5LfzrVaA3TWuhaZis-MqsnnqeQ7wMCMSLVQWnm04c/edit?usp=sharing

3. ยืนยันการเข้าคอร์สในระบบ (ลิ้งค์เดียวกันกับรับสมัคร) : https://forms.gle/RYdqk4MBQ6XZ9eKy6

📅 วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565
เมล์ผู้ประสานงาน : อาสา : โบว์
email : beau.pta@gmail.com
สามารถติดต่อสอบถามที่ 062-529-6926

🙏🏻ขอบคุณและขออนุโมทนากับทุกท่าน🙏🏻
💡ผู้ประสานงานคอร์ส💡

Posted by opasoorg

Leave a Reply