คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์ วันที่ 1-2, 8-9 ต.ค.2565

Facebook
Facebook
YouTube

คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์
วันที่ 1-2, 8-9 ต.ค.2565
โดย อ.ธนา เตรัตนชัย

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
• เข้าใจหลักอริยสัจ 4 และสามารถนำความเข้าใจ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถดับทุกข์ได้
• เข้าใจหลักการ และกระบวนการ การปฏิบัติธรรม เพื่อทำให้เกิด ธัมมานุธรรมปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัตินั้น เป็นผลสำเร็จ

2. คุณสมบัติผู้ปฏิบัติธรรม
• หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่เคยผ่านคอร์สอยู่กับรู้ หรือ คอร์สปฏิบัติธรรมในแนวสติปัฏฐาน 4 รูปแบบใดก็ได้มาก่อน สามารถปฏิบัติธรรมในรูปแบบด้วยตนเองได้
• มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และเข้าร่วมการปฏิบัติได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ
• ต้องมีอุปกรณ์สื่อสาร พร้อม download app zoom และฝึกใช้ให้คล่องก่อนเริ่มคอร์ส

จำนวนรับสมัคร 60 ท่าน

กำหนดการและกิจกรรม
วันที่ 1 ตุลาคม 2565
– 09:00 – 09:30 พิธีขึ้นกรรมฐาน ขอขมาพระรัตนตรัย, สมาทานศีล 5, สมาทานกรรมฐาน
– 09:30 – 11:30 บรรยายธรรม
– 11:30 – 14.00 พักรับประทานอาหารกลางวันและปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง
– 14:00 – 16:00 บรรยายธรรม
– 16:00 – 19.00 ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง
– 19.00 – 19.30 ทำวัตรเย็น
– 19:30 – 20:30 ตอบคำถาม

วันที่ 2 ตุลาคม 2565
– 09:30 – 11:30 บรรยายธรรม
– 11:30 – 14.00 พักรับประทานอาหารกลางวันและปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง
– 14:00 – 16:00 บรรยายธรรม
– 16:00 – 19.00 ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง
– 19.00 – 19.30 ทำวัตรเย็น
– 19:30 – 20:30 ตอบคำถาม

วันที่ 8 ตุลาคม 2565
– 09:30 – 11:30 บรรยายธรรม
– 11:30 – 14.00 พักรับประทานอาหารกลางวันและปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง
– 14:00 – 16:00 บรรยายธรรม
– 16:00 – 19.00 ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง
– 19.00 – 19.30 ทำวัตรเย็น
– 19:30 – 20:30 ตอบคำถาม

วันที่ 9 ตุลาคม 2565
– 09:30 – 11:30 บรรยายธรรม
– 11:30 – 14.00 พักรับประทานอาหารกลางวันและปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง
– 14:00 – 15:30 บรรยายธรรม
– 15:30 – 16:00 เรื่องดี ๆ ที่ควรบอก
– 16:00 – 16:30 ลากรรมฐาน (ขอขมาพระรัตนตรัย, ขออโหสิกรรมร่วมกัน)

***************************
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

การรับสมัครและการยืนยัน
ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์
1. สมัครผ่านระบบแลิ้งรับสมัคร : https://forms.gle/2mkUztHqVZfoXUG77

2. ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ตรวจสอบชื่อ (หากมีลำดับที่เกิดขึ้นหมายถึงท่านได้รับเป็นผู้สมัครตัวจริง) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G3xxLlzUFEdG9aBNLJn7-Pd9v3jfUbzSkArBH9svpuQ/edit?usp=sharing

3. ยืนยันการเข้าคอร์สในระบบ (ลิ้งค์เดียวกันกับรับสมัคร) : https://forms.gle/2mkUztHqVZfoXUG77

📅 วันที่ยืนยัน ภายในวันที่ 24 กันยายน 2565
อาสาประสานงานคอร์ส : นก อีเมล์ : treenok.pta@gmail.com
ขอบคุณและขออนุโมทนากับทุกท่าน
ผู้ประสานงานคอร์ส

Posted by opasoorg

Leave a Reply