ขอเลื่อนการจัดคอร์สเป็นวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 (ซึ่งตรงกับวันหยุด Apex)

Facebook
Facebook
YouTube

 

ขอเลื่อนการจัดคอร์สเป็นวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 (ซึ่งตรงกับวันหยุด Apex)

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสูตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้วได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้ เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง  หลังจากนั้นจะเป็นเวลาที่ให้ผู้ปฏิบัติได้ภาวนาด้วยตนเองผ่านการเจริญสติปัฏฐานสี่ ดูการทำงานของขันธ์5 อายตนะ6 และ ปฏิจจสมุปบาท

รูปแบบของหลักสูตร
คือ เน้นการศึกษาธรรมที่ให้ถึงความหลุดพ้นและการปฏิบัติภาวนาด้วยตนเอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเคยเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมของหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาก่อน
2. มีความคุ้นเคยกับธรรมะและการสอนของหลวงพ่ออำนาจ เช่น ขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท
3. มีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี สามารถดูแลตัวเองได้

มาตรการที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19
1. ขอความร่วมมือจากผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่สมาชิกในครอบครัว ที่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าดูอาการ 14 วัน หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) งดการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
2. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ไว้เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ และจัดที่นั่งฟังธรรมเว้นระยะห่าง 1.2 เมตร (จำกัดจำนวนผู้เข้าคอร์สไม่เกิน 30 ท่าน)
3. ทางมูลนิธิฯ จะทำการทำความสะอาดบริเวณอาคารปฏิบัติธรรม ที่พัก เครื่องนอน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
4. มูลนิธิฯ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรม และเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาที่มีการอบรมภายในหอธรรม
5. รายละเอียดสำหรับการอยู่ร่วมกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทางอาสาจะแจ้งท่านอีกครั้งในการปฐมนิเทศ

** ท่านต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป และต้องตรวจ ATK ก่อนเดินทางเข้าคอร์ส ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน **

 

กำหนดการกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

06.30น. พบกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ถ.วิภาวดี

06.45 น. ออกเดินทางไปมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร

10.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ โลตัส นครสวรรค์ (ประมาณ 1 ชม.)

12.30 น. ถึงมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท

              ลงทะเบียนและรับป้ายปิดวาจา ที่อาคารปราสาทชั้น 1 (หอธรรม)

13.00 น. ปฐมนิเทศและแจ้งข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน

14.00 น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก สรีระกิจส่วนตัว

16.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

18.30 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

 

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

05.00 น. ทำวัตรเช้าที่หอธรรม

06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท

07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว

08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว

13.00 น. การงานภาวนา

18.30 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

 

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

05.00 น. ทำวัตรเช้าที่ปราสาท

06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท

07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว

08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

11.00 น. ถวายภัตราหารเพล

13.00 น. การงานภาวนา

18.30 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

 

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

05.00 น. ทำวัตรเช้าที่หอธรรม

06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท

07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว

08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว     ทำความสะอาดที่พัก

13.00 น. รถตู้ออกเดินทางกลับกรุงเทพ

18.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

***************************

 

การรับสมัครและการยืนยัน

ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์

1. สมัครผ่านระบบในลิ้งรับสมัคร : https://forms.gle/oRK162PBJvWCUZCC6

2. ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ตรวจสอบชื่อ (หากมีลำดับที่เกิดขึ้นหมายถึงท่านได้รับเป็นผู้สมัครตัวจริง) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k8vNEFaYLhJc2JyUPi5jsDurCTZqqOf6ggI04nft8fw/edit?usp=sharing

3. ยืนยันการเข้าคอร์สในระบบ (ลิ้งค์เดียวกันกับรับสมัคร) : https://forms.gle/oRK162PBJvWCUZCC6

4. ดำเนินการชำระค่ารถตู้ (ในกรณีที่เดินทางโดยรถตู้)

📅 วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี : นางอุษณา เกื้อกูล

เลขที่บัญชี : เลขที่บัญชี : 042-3-68122-5​ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาเมกาบางนา 2

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนและ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อ (ด้านบน)

อาสาประสานงานคอร์ส : อ้อม    อีเมล์ :ukeaukoo@gmail.com

สำหรับท่านที่เดินทางมาเอง

ขั้นตอนการรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้ยืนยันกลับมาทางเมล์ผู้ประสานงานอีกครั้ง
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565  โดยโปรดแจ้งชื่อ และลำดับที่ ว่าขอยืนยันการเข้าคอร์ส หรือ ขอยกเลิกการเข้าคอร์ส เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่นหากท่านยืนยัน หรือแจ้งยกเลิกแล้ว ภายใน 3 วัน ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลข้างต้น กรุณาแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล์อีกครั้ง

อาสาประสานงานคอร์ส : อ้อม    อีเมล์ :ukeaukoo@gmail.com

 

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง

ทีมอาสาสมัครจะอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเอง โดยอาสาจะประสานงานจัดหารถตู้ให้

ทั้งนี้ ท่านจะแชร์ค่ารถในการเดินทางร่วมกัน โดยรถตู้ 1 คัน จะนั่งได้ 8 ท่าน (ค่ารถตู้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ๆ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยเลือกตอบช่อง เดินทางด้วยรถตู้

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน 10 วันก่อนการเดินทาง เพื่อโอนเงินค่ารถคืนให้ผู้สมัคร หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทีมอาสาสมัครขอนำเงินส่วนนี้เข้าร่วมทำบุญในกองทุนรถตู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักบวช ที่เดินทางด้วยรถตู้ หรือในกรณีรถตู้ มีที่นั่งว่าง 

ผู้ประสานงานจะปรับสถานะในช่องวันที่โอนเงินทุก 2-3 วัน โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสาร เพราะลำดับที่ ในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว  กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยัน ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565  และหากยกเลิกการเดินทางกรุณาแจ้งผู้ประสานงาน

ก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2565  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านโอนเงิน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อใน link รายชื่อภายใน 3 วันหลังโอนเงิน กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน

 

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ผู้ประสานงานการรับสมัคร

****************************

Posted by opasoorg

Leave a Reply