คอร์สสัมมาทิฏฐิ 4-7 พฤษภาคม 2566

Facebook
Facebook
YouTube

คอร์สสัมมาทิฏฐิ วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (จ.พิจิตร)

โดย อ.ธนา เตรัตนชัย

👉 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับฟังคำสอนเรื่องความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือ อริยสัจ ๔ พร้อมทั้งได้ทำความเข้าใจและพัฒนามุมมองที่ถูกต่อการปฏิบัติธรรม โดยมี “อริยสัมมาทิฏฐิ” คือ ความเข้าใจอริยสัจอย่างแจ่มแจ้ง เป็นองค์นำการเจริญอริยมรรค เพื่อให้สามารถนำความเข้าใจทั้งหมด เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติจริง ปฏิบัติตรง ให้เกิดความสอดคล้องกันของมรรคทุกองค์ในการดำเนินชีวิต ผ่านการบรรยายธรรมในหัวข้อ สติปัฏฐาน ๔ ,ขันธ์ ๕, ไตรลักษณ์, อายตนะ ๖,ปฏิจจสมุปบาท, อริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งทั้งหมดสรุปรวมลงในหัวใจของอริยสัจ.

👉คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เคยมีพื้นฐานปฏิบัติ ฝึกเจริญสติ สติปัฏฐานมาก่อน
  2. มีทักษะสามารถเจริญสติได้ด้วยตนเองแล้ว
    (ไม่จำเป็นต้องเคยเข้าคอร์สใดๆ ของหลวงพ่ออำนาจมาก่อน)

👉 ข้อมูลรับสมัครคอร์ส
สมัครคอร์สพิจิตร : รับจำนวน 40 คน

มาตรการที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19
1. ขอความร่วมมือจากผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่สมาชิกในครอบครัว ที่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าดูอาการ 14 วัน หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) งดการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
2. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ไว้เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ และจัดที่นั่งฟังธรรมเว้นระยะห่าง 1.2 เมตร
3. ทางมูลนิธิฯ จะทำการทำความสะอาดบริเวณอาคารปฏิบัติธรรม ที่พัก เครื่องนอน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
4. มูลนิธิฯ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรม และเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาที่มีการอบรมภายในหอธรรม
5. รายละเอียดสำหรับการอยู่ร่วมกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทางอาสาจะแจ้งท่านอีกครั้งในการปฐมนิเทศ

**ท่านจำเป็นต้องตรวจ ATK ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ก่อนเดินทางไปยังมูลนิธิฯ**


🗓 กำหนดการกิจกรรม 🗓

🗓 กิจกรรมวันแรก
06.30 น.           พบกันที่ปั้มน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ถ.วิภาวดี
06.45 น.           ออกเดินทางไปมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร
10.00 น.           รับประทานอาหารกลางวันที่ โลตัส นครสวรรค์ (ประมาณ 1 ชม.)
12.30 น.           ถึงมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท ลงทะเบียน ที่ปราสาทชั้น 1 (หอธรรม)
13.00 น.           ปฐมนิเทศและแจ้งข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน, สมาทานศีล ๘
14.00 น.           เก็บสัมภาระเข้าที่พัก
15.00 น.            บรรยายธรรมเปิด โดย อ.ธนา เตรัตนชัย
17.30 น.           สรีระกิจส่วนตัว
18.30 น.           ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม
19.30 น.           บรรยายธรรมภาคค่ำ โดย อ.ธนา เตรัตนชัย
20.30 น.           เจริญสติจนกระทั่งหลับ

🗓 กิจกรรมระหว่างคอร์ส
05.00 น.        ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม
06.00 น.        เดินจงกรมธรรมชาติ
06.30 น.        ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น.        รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.30 น.        บรรยายธรรม ภาคเช้า โดย อ.ธนา เตรัตนชัย
11.00 น.        รับประทานอาหารที่โรงครัว
13.30 น.        บรรยายธรรม ภาคบ่าย โดย อ.ธนา เตรัตนชัย
17.00 น.        สรีระกิจส่วนตัว
18.00 น.        เรื่องดี ๆ ที่ควรบอกและแนะนำหนังสือ (เฉพาะวันก่อนปิดคอร์ส)
18.30 น.        ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม
19.30 น.        สนทนาธรรมภาคค่ำ โดย อ.ธนา เตรัตนชัย
21.00 น.        เจริญสติจนกระทั่งหลับ

🗓 กิจกรรมวันสุดท้าย
05.00 น.        ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม
06.00 น.        เดินจงกรมธรรมชาติ
06.30 น.        ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น.        รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.30 น.        สรุปบรรยายธรรมและปิด โดย อ.ธนา เตรัตนชัย
10.30 น.        ถวายปัจจัยไทยธรรม, สมาทานศีล ๕, ขอขมากรรม
11.00 น.        รับประทานอาหารที่โรงครัว
12.00 น.        เก็บสัมภาระ และทำความสะอาดห้องพัก
13.00 น.        ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
19.00 น.        ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

 

👉 การรับสมัครและการยืนยัน

ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์

  1. สมัครผ่านระบบในลิ้งรับสมัคร : https://forms.gle/L5LsrHQo1FuGngh57
  2. ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ตรวจสอบชื่อ (หากมีลำดับที่เกิดขึ้นหมายถึงท่านได้รับเป็นผู้สมัครตัวจริง) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1llve23lICqB0F7oLTBP3ff_oZFMdOQgvM3x_-FKbqaw/edit?usp=sharing
  3. ยืนยันการเข้าคอร์สในระบบ (ลิ้งค์เดียวกันกับรับสมัคร) : https://forms.gle/L5LsrHQo1FuGngh57
  4. ดำเนินการชำระค่ารถตู้ (ในกรณีที่เดินทางโดยรถตู้)

วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566

บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินค่ารถตู้

ชื่อบัญชี : นางสาวจินตภา บีซัน

พร้อมเพย์ : 062-978-4956

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนและ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อ (ด้านบน)

อาสาประสานงานคอร์ส : อาสาจิน อีเมล์  jintapha.pta@gmail.com

👉 สำหรับท่านที่เดินทางมาเอง
ขั้นตอนการรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้ยืนยันกลับมาทางเมล์ผู้ประสานงานอีกครั้ง ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยโปรดแจ้งชื่อ และลำดับที่ ว่าขอยืนยันการเข้าคอร์ส หรือ ขอยกเลิกการเข้าคอร์ส เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่นหากท่านยืนยัน หรือแจ้งยกเลิกแล้ว ภายใน 3 วัน ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลข้างต้น กรุณาแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล์อีกครั้ง
อาสาประสานงานคอร์ส : อาสาจิน อีเมล์  jintapha.pta@gmail.com

👉สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง
ทีมอาสาสมัครจะอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเอง โดยอาสาจะประสานงานจัดหารถตู้ให้  ทั้งนี้ ท่านจะแชร์ค่ารถในการเดินทางร่วมกัน โดยรถตู้ 1 คัน จะนั่งได้ 10 ท่าน (ค่ารถตู้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ๆ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยเลือกตอบช่อง เดินทางด้วยรถตู้
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน 10 วันก่อนการเดินทาง เพื่อโอนเงินค่ารถคืนให้ผู้สมัคร หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทีมอาสาสมัครขอนำเงินส่วนนี้เข้าร่วมทำบุญในกองทุนรถตู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักบวช ที่เดินทางด้วยรถตู้ หรือในกรณีรถตู้ มีที่นั่งว่าง

     ผู้ประสานงานจะปรับสถานะในช่อง “วันที่โอนเงิน” ทุก 2-3 วัน โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสาร เพราะลำดับที่ ในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว  กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยัน ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 และหากยกเลิกการเดินทางกรุณาแจ้งผู้ประสานงาน ก่อนวันที่ 27 เมษายน 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านโอนเงิน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อใน link รายชื่อภายใน 3 วันหลังโอนเงิน กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ผู้ประสานงานการรับสมัคร

****************************

 

 

 

 

Posted by opasoorg

Leave a Reply