🪐คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🪐 วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2567

Facebook
Facebook
YouTube

🪐คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🪐
วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2567

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสู
ตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้
เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร
โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง

หลังจากนั้นจะเป็นเวลาที่ให้ผู้ปฏิบัติได้ภาวนาด้วยตนเองผ่านการเจริญสติปัฏฐานสี่
ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 และ ปฏิจจสมุปบาท
รูปแบบของหลักสูตร คือ
เน้นการศึกษาธรรมที่ให้ถึงความหลุดพ้นและการปฏิบัติภาวนาด้วยตนเอง

🧬คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเคยเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมของหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาก่อน
2. มีความคุ้นเคยกับธรรมะและการสอนของหลวงพ่ออำนาจ เช่น ขันธ์ 5 อายตนะ 6
และปฏิจจสมุปบาท
3. มีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี สามารถดูแลตัวเองได้

💉มาตรการที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19
1. ขอความร่วมมือจากผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่
รวมถึงผู้ที่สมาชิกในครอบครัว ที่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ
หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าดูอาการ 14 วัน หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) งดการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
2. ทางมูลนิธิฯ
ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ไว้เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านและเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ และจัดที่นั่งฟังธรรมเว้นระยะห่าง 1.2 เมตร
3. ทางมูลนิธิฯ จะทำการทำความสะอาดบริเวณอาคารปฏิบัติธรรม ที่พัก เครื่องนอนรวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
4. มูลนิธิฯ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรม
และเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาที่มีการอบรมภายในหอธรรม
5. รายละเอียดสำหรับการอยู่ร่วมกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ทางอาสาจะแจ้งท่านอีกครั้งในการปฐมนิเทศ

** ท่านต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป และต้องตรวจ ATK ก่อนเดินทางเข้าคอร์ส

ภายใน 24 ชั่วโมง **

🕖 กำหนดการกิจกรรมคอร์สปฏิจจสมุปบาท
🕖 วันเปิดคอร์ส
06.00น. พบกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ถ.วิภาวดี
(กรณีเดินทางโดยรถตู้จัดโดยมูลนิธิฯ
ออกเดินทางไปมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร รับประทานอาหารกลางวันที่
โลตัส นครสวรรค์ (ประมาณ 1 ชม.)
12.30 น. ถึงมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท ลงทะเบียนและรับป้ายปิดวาจา ที่อาคารปราสาทชั้น
1 (หอธรรม)
13.00 น. ปฐมนิเทศและแจ้งข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน
14.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
18.30 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

🕖 ระหว่างคอร์ส
05.00 น. ทำวัตรเช้าที่หอธรรม
06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
18.00 น. บอกเรื่องดีๆ (เฉพาะวันก่อนปิดคอร์ส)
19.00 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

🕖 วันปิดคอร์ส
05.00 น. ทำวัตรเช้าที่ปราสาท
06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
10.00 น. ถวายไทยธรรม
11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว และทำความสะอาดที่พัก
13.00 น. รถตู้ออกเดินทางกลับกรุงเทพ

18.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
***************************

การรับสมัครและการยืนยัน
ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์
1. สมัครผ่านระบบในลิ้งรับสมัคร และ การยืนยันเข้าคอร์ส :
https://forms.gle/WemWYrTtVks6UjecA

2. ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ตรวจสอบชื่อ
(หากมีลำดับที่เกิดขึ้นหมายถึงท่านได้รับเป็นผู้สมัครตัวจริง) :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_XCkBQR9zn979Zd5Fd8SJoON9HpNbyoCrYYTMVWNPmY/edit?usp=sharing

3. ดำเนินการชำระค่ารถตู้ (ในกรณีที่เดินทางโดยรถตู้)

👩🏼‍🦱 วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2567
บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินค่ารถตู้
ชื่อบัญชี : นางอุษณา เกื้อกูล
เลขที่บัญชี : 042-3-68122-5
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาเมกาบางนา 2
ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนและ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อ(ด้านบน)
อาสาประสานงานคอร์ส : อาสาอ้อม
อีเมล์ ukeaukoo@gmail.com

🛵 สำหรับท่านที่เดินทางมาเอง

ขั้นตอนการรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ
ท่านได้ยืนยันกลับมาทางเมล์ผู้ประสานงานอีกครั้ง
ภายในวันที่ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 โดยโปรดแจ้งชื่อ และลำดับที่
ว่าขอยืนยันการเข้าคอร์ส หรือ ขอยกเลิกการเข้าคอร์ส
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่นหากท่านยืนยัน หรือแจ้งยกเลิกแล้ว ภายใน 3 วัน
ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลข้างต้น กรุณาแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล์อีกครั้ง

🚙สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง

ทีมอาสาสมัครจะอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเอง
โดยอาสาจะประสานงานจัดหารถตู้ให้
ทั้งนี้ ท่านจะแชร์ค่ารถในการเดินทางร่วมกัน โดยรถตู้ 1 คัน จะนั่งได้ 10 ท่าน
(ค่ารถตู้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ๆ
สามารถแจ้งความประสงค์ โดยเลือกตอบช่อง เดินทางด้วยรถตู้

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน 10
วันก่อนการเดินทาง เพื่อโอนเงินค่ารถคืนให้ผู้สมัคร หากเกินระยะเวลาดังกล่าว
ทีมอาสาสมัครขอนำเงินส่วนนี้เข้าร่วมทำบุญในกองทุนรถตู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักบวช ที่เดินทางด้วยรถตู้ หรือในกรณีรถตู้ มีที่นั่งว่าง

ผู้ประสานงานจะปรับสถานะในช่อง “วันที่โอนเงิน” ทุก 2-3 วัน
โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสาร เพราะลำดับที่ ในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า
ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยัน ภายในวันที่ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 และหากยกเลิกการเดินทางกรุณาแจ้งผู้ประสานงาน
ก่อนวันที่ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านโอนเงิน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อใน link รายชื่อภายใน 3 วันหลังโอนเงิน
กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน

🙏🏻ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน🙏🏻
👩🏽‍🦱ผู้ประสานงานการรับสมัคร👩🏽‍🦱
****************************

Posted by opasoorg

Leave a Reply