🍑คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🍑 วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2567 โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

Facebook
Facebook
YouTube

🍑คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🍑
วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2567
โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
🍑วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสู
ตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้
เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร
โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง
หลังจากนั้นจะเป็นเวลาที่ให้ผู้ปฏิบัติได้ภาวนาด้วยตนเองผ่านการเจริญสติปัฏฐานสี่
ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 และ ปฏิจจสมุปบาท
รูปแบบของหลักสูตร คือ
เน้นการศึกษาธรรมที่ให้ถึงความหลุดพ้นและการปฏิบัติภาวนาด้วยตนเอง


🍑คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเคยเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมของหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาก่อน
2. มีความคุ้นเคยกับธรรมะและการสอนของหลวงพ่ออำนาจ เช่น ขันธ์ 5 อายตนะ 6
และปฏิจจสมุปบาท
3. มีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี สามารถดูแลตัวเองได้
🍑มาตรการที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19
1. ขอความร่วมมือจากผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่
รวมถึงผู้ที่สมาชิกในครอบครัว ที่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ
หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าดูอาการ 14 วัน
หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
งดการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
2. ทางมูลนิธิฯ
ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ไว้เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน
และเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ และจัดที่นั่งฟังธรรมเว้นระยะห่าง 1.2 เมตร
3. ทางมูลนิธิฯ จะทำการทำความสะอาดบริเวณอาคารปฏิบัติธรรม ที่พัก เครื่องนอน
รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
4. มูลนิธิฯ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรม
และเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาที่มีการอบรมภายในหอธรรม
5. รายละเอียดสำหรับการอยู่ร่วมกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ทางอาสาจะแจ้งท่านอีกครั้งในการปฐมนิเทศ
** ท่านต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป และต้องตรวจ ATK ก่อนเดินทางเข้าคอร์ส
ภายใน 24 ชั่วโมง **
กำหนดการกิจกรรมคอร์สปฏิจจสมุปบาท
🕰️วันเปิดคอร์ส
06.00น. พบกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ถ.วิภาวดี
(กรณีเดินทางโดยรถตู้จัดโดยมูลนิธิฯ
ออกเดินทางไปมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร รับประทานอาหารกลางวันที่
โลตัส นครสวรรค์ (ประมาณ 1 ชม.)
12.30 น. ถึงมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท ลงทะเบียนและรับป้ายปิดวาจา ที่อาคารปราสาทชั้น
1 (หอธรรม)
14.00 น. ปฐมนิเทศและแจ้งข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน
16.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
18.30 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม
🕰️ระหว่างคอร์ส
05.00 น. ทำวัตรเช้าที่หอธรรม
06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
18.00 น. บอกเรื่องดีๆ (เฉพาะวันก่อนปิดคอร์ส)
19.00 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม
🕰️วันปิดคอร์ส
05.00 น. ทำวัตรเช้าที่ปราสาท
06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
10.00 น. ถวายไทยธรรม
11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว และทำความสะอาดที่พัก
13.00 น. รถตู้ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
18.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
***************************
🍑การรับสมัครและการยืนยัน
ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์
1. สมัครผ่านระบบในลิ้งรับสมัคร และ การยืนยันเข้าคอร์ส :
https://forms.gle/7tL7WR34V7rH12H99

2. ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ตรวจสอบชื่อ
(หากมีลำดับที่เกิดขึ้นหมายถึงท่านได้รับเป็นผู้สมัครตัวจริง) :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sz9GRxk_4gk9SSv-YAVA1uWVIoXNZ2MoKgQ6Os7T5xU/edit?usp=sharing

3. ดำเนินการชำระค่ารถตู้ (ในกรณีที่เดินทางโดยรถตู้)
วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2567
บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินค่ารถตู้
ชื่อบัญชี : นางอุษณา เกื้อกูล
เลขที่บัญชี : 042-3-68122-5 ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาเมกาบางนา 2
ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนและ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อ
(ด้านบน)
อาสาประสานงานคอร์ส : อาสาอ้อม อีเมล์ ukeaukoo@gmail.com
🍑สำหรับท่านที่เดินทางมาเอง
ขั้นตอนการรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ
ท่านได้ยืนยันกลับมาทางเมล์ผู้ประสานงานอีกครั้ง
ภายในวันที่ วันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยโปรดแจ้งชื่อ และลำดับที่
ว่าขอยืนยันการเข้าคอร์ส หรือ ขอยกเลิกการเข้าคอร์ส
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่นหากท่านยืนยัน หรือแจ้งยกเลิกแล้ว ภายใน 3 วัน
ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลข้างต้น กรุณาแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล์อีกครั้ง
🍑สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง
ทีมอาสาสมัครจะอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเอง
โดยอาสาจะประสานงานจัดหารถตู้ให้
ทั้งนี้ ท่านจะแชร์ค่ารถในการเดินทางร่วมกัน โดยรถตู้ 1 คัน จะนั่งได้ 10 ท่าน
(ค่ารถตู้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ๆ
สามารถแจ้งความประสงค์ โดยเลือกตอบช่อง เดินทางด้วยรถตู้
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน 10
วันก่อนการเดินทาง เพื่อโอนเงินค่ารถคืนให้ผู้สมัคร หากเกินระยะเวลาดังกล่าว
ทีมอาสาสมัครขอนำเงินส่วนนี้เข้าร่วมทำบุญในกองทุนรถตู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิ
นทางของนักบวช ที่เดินทางด้วยรถตู้ หรือในกรณีรถตู้ มีที่นั่งว่าง
ผู้ประสานงานจะปรับสถานะในช่อง “วันที่โอนเงิน” ทุก 2-3 วัน
โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสาร เพราะลำดับที่ ในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า
ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยัน ภายในวันที่ วันที่ 27 มิถุนายน
2567 และหากยกเลิกการเดินทางกรุณาแจ้งผู้ประสานงาน
ก่อนวันที่ วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านโอนเงิน
แต่ไม่ปรากฏรายชื่อใน link รายชื่อภายใน 3 วันหลังโอนเงิน
กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน
🙏ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน🙏
ผู้ประสานงานการรับสมัคร
****************************

Posted by opasoorg

Leave a Reply